Kleinschalig en flexibel onderzoeksbureau in regio Rotterdam

MarktCheck is een kleinschalig onderzoeksbureau in Rotterdam en gevestigd in Delfshaven.

Je kunt ons o.a. benaderen voor marktonderzoek,  medewerkersonderzoek, klantonderzoek en bewonersonderzoek. Als Rotterdams onderzoeksbureau houden wij van de ‘niet lullen maar poetsen’ aanpak. Goed onderzoek waar de klant écht iets aan heeft.

Flexibel onderzoeksbureau in Rotterdam

 

Wij zijn een kleinschalig en daarom flexibel onderzoeksbureau in Rotterdam en wonen en werken in deze geweldige stad. We verzorgen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Offline of online.
Hoewel we in Rotterdam gevestigd zijn, voeren wij onderzoek uit in het hele land. Het meeste onderzoek gebeurt immers online.

Van tevoren maken we wel graag persoonlijk kennis met de organisatie op locatie. Zo voelen we goed de sfeer aan en krijgen we zicht op de bedrijfscultuur en werkzaamheden en de markt van het bedrijf. Dat is belangrijk voor het onderzoek.
Vervolgens stellen we met de opdrachtgever de onderzoeks-aanpak vast en brengen daarvoor een offerte uit. Voor de kick-off komen we ook graag persoonlijk langs.

Naar keuze vindt de presentatie van de onderzoeksuitkomsten bij de organisatie plaats of online zodat meer mensen daarbij kunnen aansluiten. Zo landen de uitkomsten nog beter in de organisatie, want wij zijn dan wel een onderzoeksbureau, we zien onze onderzoeken niet graag in een la terecht komen.

We willen graag dat de klant er écht iets aan heeft, of het nou een marktonderzoek of medewerkersonderzoek is. Daarom houden we na de oplevering van de onderzoeksresultaten nog contact over de implementatie van de aanbevelingen. En verzorgen wij met liefde ook een rapportage aan de respondenten: medewerkers, klanten of bewoners. Dit doen we in de vorm van een toegankelijke rapportage, een visuele factsheet of workshops met impact.

 

Rotterdams onderzoeksbureau naar draagvlak en verbinding

De rode draad in de onderzoekstrajecten waar onderzoeksbureau MarktCheck in Rotterdam voor gevraagd wordt, blijkt toch steeds weer onderzoek naar het verbindend vermogen binnen organisaties en met de markt.
Door ons marktonderzoek snapt de organisatie wat de markt écht beweegt. Ons medewerkersonderzoek leidt tot betrokkenheid, en dat leidt op zijn beurt tot een goede workflow. Medewerkers zitten goed in hun vel en klanten merken dat. Na een buurtonderzoek van MarktCheck voelen bewoners zich gehoord en begrepen en de weerstand in de wijk neemt af.

De onderzoeken van MarktCheck bouwen aan het vertrouwen in de organisatie of buurt. De onderzoeken zijn anoniem. Uitkomsten worden nooit 1-op-1 herleidbaar aan de opdrachtgever gerapporteerd. Verder schenken wij veel aandacht aan wat de opdrachtgever naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten kan doen om het vertrouwen te doen toenemen.

 

Onderzoeksbureau regio Rotterdam voor medewerkersonderzoek (MTO)

 

» Medewerkersonderzoek voor ondernemers

Je onderneming wordt gemaakt door de mensen die samen met jou je organisatie vormgeven. Zij vullen de missie en visie van je organisatie in en volgen de werkprocessen. Hoe gaat het met hen? Zijn er zaken die niet lekker lopen? Wat kan er beter en wat hebben ze daarvoor nodig? Maar ook: welke ideeën leven er om klanten nog beter van dienst te zijn?

Onderzoeksbureau MarktCheck haalt dit in een medewerkersonderzoek naar boven.

Met een TeamCheck voeren we een anonieme online survey onder de medewerkers uit waarin we de belangrijkste aandachtsgebieden binnen je bedrijf langs lopen. We steken als het ware een thermometer in je onderneming. Deze aandachtsgebieden betreffen meestal werksfeer en werkdruk, communicatie, direct leidinggevenden, ondernemingsbeleid, corona en thuiswerken, samenwerking, etc.

» Medewerkersonderzoek voor organisaties in de zorg, het onderwijs, (semi-) overheden en zakelijke dienstverlening

Voor organisaties in het sociale en publieke domein voert onderzoeksbureau MarktCheck uitgebreide medewerkersonderzoeken uit. We onderzoeken daarbij drijfveren, waarden en tevredenheid van de interne markt van de organisatie namelijk de medewerkers.

We brengen in kaart wat er speelt in de organisatie en welk gevolg dat heeft voor de in- en uitstroom. Daarbij kijken we verder dan de incidenten in de bovenstroom. Het gaat om de gevoelens in de onderstroom, want die maken dat iets wel of niet loopt.
Vervolgens leveren we niet alleen op wat er speelt in de organisatie, maar ook waarom en wat er nodig is om dat te veranderen. De basis van onze medewerkersonderzoeken zijn een online vragenlijst aangevuld met anonieme interviews onder medewerkers en leidinggevenden. 

» Terugkoppeling medewerkersonderzoek

Om de onderzoeksresultaten terug te koppelen naar de medewerkers verzorgen wij graag draagvlakworkshops. Hierin halen wij nog meer informatie op en dat zorgt ook alvast voor extra betrokkenheid en draagvlak onder de medewerkers om de aanbevelingen te implementeren.
Vervolgens ontvangt de opdrachtgever een complete rapportage van de uitkomsten van gehele onderzoekstraject.

Klik hier voor een voorbeeld van een medewerkersonderzoek door onderzoeksbureau MarktCheck.

Onderzoeksbureau regio Rotterdam voor klantonderzoek (KTO)

 

MarktCheck voert ook business-to-business (b2b) onderzoek uit naar de externe markt van organisaties. De externe markt van een organisatie kan bestaan uit b2b-klanten of de leveranciers. We spreken dan over klantonderzoek of leveranciersonderzoek.

Wij werken graag voor bedrijven met een vaste relatiekring (klanten, leveranciers en ook resellers, dealers, tussenpersonen, leden, etc.) die met hun relaties de verbinding willen aangaan om samen hun aanbod in de markt te zetten. In het onderwijs enquêteren wij studenten en ouders. In de zorg gaat het om clëntenonderzoek. Allemaal relaties en daarom spreken we liever van relatie-onderzoek.

Een bijzondere niche van MarktCheck is onderzoek voor verenigingen. Waar bijvoorbeeld dealers of tussenpersonen de keuze hebben om hun loyaliteit aan een concurrent te geven, hebben leden meestal alleen de keuze om hun lidmaatschap wel of niet op te zeggen. Dat geeft een ander krachtenveld waar het verenigingsgevoel een belangrijke rol speelt.

We brengen de klantreis (customer journey) in kaart met alle contactmomenten van de organisatie of haar medewerkers met de klant (touchpoints). Vervolgens onderzoeken wij de tevredenheid per klantcontactpunt en de loyaliteit aan de organisatie (NPS-score). We kunnen tevens aangeven in hoeverre de tevredenheidsscore van een specifiek klantcontactmoment van invloed is op de algehele tevredenheid. Met deze kennis kunnen verbeteringsmaatregelen efficiënt ingezet worden. Zo heeft een markonderzoek werkelijk toegevoegde waarde.

Ook in relatieonderzoek is waardenonderzoek een optie. We halen de gedeelde waarden naar boven en brengen ook de onderscheidende waarden in kaart. Met behulp hiervan kan klantgroepen vastgesteld worden waarmee de opdrachtgever het aanbod op een specifiek klantsegment kan afstemmen.

Klik hier voor een voorbeeld van een klantonderzoek door onderzoeksbureau MarktCheck.

Onderzoeksbureau regio Rotterdam voor bewonersonderzoek

 

Het Rotterdamse bureau MarktCheck voert bewonersonderzoeken uit zowel in drukke diverse stadswijken, nieuwbouwbuurten (VINEX) als in traditionele dorpen. In alle gevallen gaan we op zoek naar wat er leeft en speelt. Wonen bewoners naar hun zin? Wat missen ze? Waar zijn ze ontevreden over?

Wij werken graag voor Rotterdam, maar zijn inzetbaar in heel de Randstand en verder.

We kunnen vooronderzoek doen voor gemeenten en projectontwikkelaars of daarbij ondersteunen.  Met behulp van een online enquête, in persoonlijk contact op straat of in bewonersbijeenkomsten.
MarktCheck benadert hierbij alle stakeholders van een onderzoeksthema: naast bewoners ook de betrokkenen uit wijkteam, de politiek, lokale ondernemers en lokale welzijnsorganisaties. Onderzoek onder al deze stakeholders geeft een compleet beeld van de beleving van de bewoners en wat er leeft in de buurt of wijk. Dat stelt ons in staat om een gedegen onderzoek op te leveren met onderbouwde conclusies en aanbevelingen.

Klik hier voor een voorbeeld van een bewonersonderzoek door onderzoeksbureau MarktCheck.

Andere onderzoeksmogelijkheden onderzoeksbureau MarktCheck

 

MarktCheck voert desgewenst ook andere onderzoeken uit zoals internetresearch, data-analyse, advies bij onderzoek voor afstudeerscripties, afnemen en/of uitwerken van interviews en het begeleiden en/of analyseren van groepsdiscussies.

Klik hier voor een voorbeeld van een deskresearch door onderzoeksbureau MarktCheck. 

Ellen Stokman,

Onderzoeker bij MarktCheck

Kom gerust eens langs of  bel me voor meer informatie over wat een MarktCheck onderzoek voor je kan betekenen.

Stel hier je vraag